Dojo Kun

Hitotsu Reigi O Omon Zuru Koto
(Respect others)

Hitotsu Yuki O Yashinau Koto
(Be courageous)

Hitotsu Shinshin O Renmashi
(Train your mind and body)

Hitotsu Dento Karate O Mamori Hibino Tanren O Okotarazu Tsune Ni Kenkyu Kufu O Suru Koto
(Practice daily and protect traditional karate-do)

Hitotsu Goju Ryu Karate No Shinzui O Kiwameru Koto
(Strive to reach the essence of Goju-Ryu)

Hitotsu Futofukutsu No Seishin O Yashinau Koto
(Never give up)

Higaonna Morio Sensei